Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouwen aan de toekomst

Iemand postuum bedanken ligt altijd gevoelig. Mevrouw Arlette Maes verdient zo’n pluim. Via de notaris werden wij op de hoogte gebracht dat onze vereniging was opgenomen als één van de erfgenamen in haar testament. Mevrouw Maes had een echt hart voor dieren: niet minder dan 4 natuur- en dierenorganisaties waren opgenomen.
Dankzij haar legaat kunnen wij verder bouwen aan de toekomst, waarvoor een warm dankjewel!

Testament en legaat hebben, spijtig genoeg, dikwijls een verwijzing naar het einde maar voor ons betekent het, verder werken of beter gezegd, de mogelijkheid hebben om beter te werken naar de toekomst toe waarbij het eindig karakter omgezet wordt naar een toekomstgericht project.

Een legaat is een schenking van (on)roerende goederen via een testament. Je kan het geven aan een persoon of aan een instelling die gerechtigd is om legaten te aanvaarden. Goed nieuws: je kan van het VOC Oostende je erfgenaam maken. Zo help je ons dieren in nood helpen. En voor je naasten kan het fiscaal bijzonder aantrekkelijk zijn.

Je blijft eigenaar

Een legaat is een wilsbeschikking die pas van kracht wordt wanneer de schenker overlijdt. Indien je via een testament een bedrag ‘legateert’ aan een persoon of een instelling, blijf je eigenaar van je bezittingen tot aan je overlijden. Bovendien kan je op elk moment je wilsbeschikking wijzigen.

Vier manieren

Een testament schrijf je eigenhandig of je laat het schrijven door een notaris. Om verlies of misverstanden te vermijden, leg je je testament best altijd neer bij een notaris.

In een testament of levensverzekering moet duidelijk vermeld worden wie je als begunstigde wil opnemen. De vermelding voor het VOC Oostende: Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren, Nieuwpoortsesteenweg 642 8400 Oostende  Ondernemingsnummer: 0878.492.673

Wil je het VOC Oostende opnemen in je testament? Je kan dat doen op vier verschillende manieren.

1. Het duolegaat

Je laat een deel van je vermogen na aan je erfgenamen en een deel aan het VOC Oostende. Als tegenprestatie betalen wij alle successierechten, ook op het deel van je erfgenamen. Zij moeten dus geen successierechten meer betalen. Een voorbeeld:

Ik, ondergetekende (naam, voornaam, adres, geboortedatum, eventueel rijksregisternummer) maak vandaag mijn testament op. Ik herroep uitdrukkelijk alle testamenten en wilsbeschikkingen die ik vroeger zou gemaakt hebben.

Mijn vermogen wens ik na mijn overlijden als volgt te verdelen:

xx% van mijn totale vermogen laat ik, vrij van successierechten, na aan …
xx% van mijn totale vermogen laat ik na aan het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren, Nieuwpoortsesteenweg 642 8400 Oostende  Ondernemingsnummer: 0878.492.673 dat ik aanstel als algemeen legataris met de bijzondere last: de betaling van de totaliteit van de successierechten verbonden aan mijn nalatenschap.

Datum en handtekening

3. Het legaat onder algemene titel

Je wil graag een gedeelte van je bezittingen nalaten aan het VOC Oostende? Dit kan dienen als voorbeeld:

Ik, ondergetekende (naam, voornaam, adres, geboortedatum, eventueel rijksregisternummer) maak vandaag mijn testament op. Ik herroep uitdrukkelijk alle wilsbeschikkingen en testamenten die ik vroeger zou gemaakt hebben en verklaar dat ik volgende bezittingen wil nalaten aan het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren, Nieuwpoortsesteenweg 642 8400 Oostende  Ondernemingsnummer: 0878.492.673

de helft van mijn roerende goederen: …..
al mijn onroerende goederen
enz…

Datum en handtekening

4. Het algemeen legaat

Je wil het grootst beschikbaar gedeelte van al je bezittingen nalaten aan het VOC Oostende? Dan maak je het VOC Oostende tot algemeen legataris of erfgenaam. Een voorbeeld:

Ik, ondergetekende (naam, voornaam, adres, geboortedatum, eventueel rijksregisternummer) maak vandaag mijn testament op. Ik herroep uitdrukkelijk alle testamenten en wilsbeschikkingen die ik vroeger zou gemaakt hebben. Ik laat al mijn roerende en onroerende goederen na aan het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren, Nieuwpoortsesteenweg 642 8400 Oostende  Ondernemingsnummer: 0878.492.673

Datum en handtekening

Raadpleeg uw notaris voor een onafhankelijk advies en voor de berekening van de voordelen van een duolegaat voor uw persoonlijke situatie.

Wie meer inlichtingen hierover wilt van het VOC zelf kan zich ten allen tijde richten tot iemand van het bestuur of in het bijzonder tot de Directeur, de heer Claude Velter via mail: claude.velter@vogelbescherming.be of telefonisch op 059.80.67.66

Dank u in naam van onze organisatie en fauna!